Deklaracja Dostępności

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.reumatologia.srem.net/

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie
Ul. Mickiewicza 95
63-100 Śrem
tel. 061 22 46 300
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 08-07-2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28-04-2015 r.


Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

 1. W serwisie jest brak dostępności do elementów aktywnych za pomocą klawiatury
 2. Na stronie jest pułapka klawiaturowa uniemożliwiająca dostęp do serwisu bez użycia myszy
 3. W przypadku pojawienia się błędów w danych wpisanych w formularzu nie pojawia się informacja sugerująca sposób, w jaki można ponownie, poprawnie wpisać te dane;
 4. Nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 5. Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze;
 6. Po powiększeniu strony do 200% rozmiarów początkowych nie jest utrzymana widoczność całości informacji na stronie;
 7. Nie istnieje rozwiązanie powodujące dostępność CAPTCHA;
 8. W przypadku formularza, do którego wpisywane są szczególnie ważne dane związane z finansami, informacjami osobowymi lub dotyczące sytuacji prawnej, nie istnieje mechanizm umożliwiający weryfikację i poprawienie danych przed ich wysłaniem;
 9. Żaden z wizualnych elementów multimedialnych nie zawiera ścieżki dźwiękowej z poprawnie sformułowanymi napisami dla niesłyszących;
 10. Elementy multimedialne niosące treść nie są dostępne bez użycia myszki i nie posiadają dostępnej alternatywy;
 11. Nie wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne
  są dostępne z klawiatury;
 12. Nie wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis tekstowy wyjaśniający, co przedstawiają lub czego dotyczą;
 13. Żaden multimedialny element wizualny nie posiadają możliwości do uruchomienia bezwzrokowo, i nie ma poprawnie sformułowanej audio deskrypcji;
 14. Nieobecny jest link „przejdź do treści”;
 15. Elementy, które tego wymagają, nie mają poprawnie utworzonego poszerzonego opisu.


Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 061 22 46 346. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie
Ul. Mickiewicza 95
63-100 Śrem
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Mickiewicza i wyposażone w drzwi przesuwne.  Wejście dla osób ze szczególnymi potrzebami umiejscowione jest od strony dziedzińca wewnętrznego szpitala i prowadzi do niego pochylnia.
Przy budynku Szpitala wyznaczono dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.
Na parterze budynku znajduje się Punkt Informacyjny.  
Dostępność na wyższe kondygnacje budynku zapewnia winda osobowa. Przyciski posiadają napisy
w alfabecie Braille’a.
Na wszystkich kondygnacjach z których korzystają pacjenci znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dla pacjentów głuchoniemych dostępny jest tłumacz języka migowego.