Historia Ośrodka

• Ośrodek powstał w 1952 roku jako państwowa jednostka organizacyjna pod nazwą Zakładu Leczenia i Szkolenia Zawodowego Reumatyków.
Przez lata swej działalności starał się doskonalić swe funkcje organizacyjne, poszerzać zakres świadczonych usług i poprawiać ich jakość.
• W 1964 roku Ośrodek stał się samodzielną, wojewódzką jednostką specjalistyczną pod nazwą Sanatorium Rehabilitacyjne Reumatologiczno – Ortopedyczne.
W 1965 roku uruchomiono salę operacyjną na potrzeby operacji reumatologiczno-ortopedycznych.
W Błociszewie odległym o 8 km od Śremu w 1974 roku otworzono Oddział o profilu reumatologiczno-rehabilitacyjnym, zapewniający pełen zakres świadczeń leczniczych.
Poszerzenie bazy diagnostyczno-terapeutycznej doprowadziło w sierpniu 1980 roku do zmiany jego nazwy i utworzenia Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego, który stał się Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej (zarządzenie Nr 49/80 Wojewody Poznańskiego z dn. 26.08.1980 roku.).
. W roku 1996 zakończony został ważny etap restrukturyzacji. Decyzją Nr 67/96 Wojewody Poznańskiego z dnia 18 lipca 1996 roku Ośrodek uległ przekształceniu z jednostki budżetowej w Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespól Opieki Zdrowotnej.
• We wrześniu 2015 roku Ośrodek wystąpił z wnioskiem do organu założycielskiego o zmianę nazwy na Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr X/261/15 w tej sprawie. W związku z tym z dniem 23 października 2015 roku nazwa została zmieniona na proponowaną.
• W 2010 roku ukończono budowę nowego pawilonu bloku operacyjnego ze sterylizatornią oraz 20-osobowym oddziałem łóżkowym o profilu ortopedycznym, połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem Ośrodka. W roku 2012 wyposażono i uruchomiono nowy blok operacyjny.
• W dniu 6 maja 2011 roku wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalono skargę Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej, uznając iż część nieruchomości ziemskiej w Błociszewie, gdzie znajdował się oddział Reumatologiczno-Rehabilitacyjny naszego Ośrodka, stanowiący zespół pałacowo-parkowy nie podlegała pod działanie art. 2 ust 1 lit e dekretu PKWN z 6 września 1944 roku. W związku z wyrokiem sądu dotyczącym własności nieruchomości położonej w Błociszewie, Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny z dniem 26. września zakończył działalność Oddziału Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Błociszewie i przeniósł działalność do siedziby w Śremie. Z dniem tym został też uruchomiony oddział łóżkowy w nowowybudowanym Pawilonie Bloku Operacyjnego.

2. Omówienie SPZOZ na rynku.

W początkowym okresie działalności jednostki dominowała rehabilitacja socjalna i zawodowa, by w miarę zmniejszania się zapotrzebowania na te usługi ustępować miejsca rehabilitacji leczniczej i stopniowo rozwijającemu się leczeniu reumatologicznemu chorych, Ośrodek stał się specjalistycznym zespołem reumatologicznym.
Obszar działania Ośrodka obejmuje cały kraj, a jego celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla przywrócenia, poprawy lub zachowania zdrowia oraz prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Ośrodek może także uczestniczyć w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych. Ośrodek posiada akredytację do szkolenia specjalistycznego lekarzy w dziedzinie reumatologii.

Ośrodek prowadzi działalność leczniczą w ramach następujących zakładów leczniczych:
1) Szpital – działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
2) Ambulatorium - działalność lecznicza w rodzaju świadczenia ambulatoryjne.

Ośrodek może współpracować z innymi zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami i stowarzyszeniami naukowymi.

W skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

1) W ramach zakładu leczniczego Szpital:
a. Oddział Reumatologiczny (68 łóżek)
b. Oddział Reumatologiczno-Ortopedyczny (20 łóżek)
c. Oddział Dzienny (28 ł/miejsc)
d. Oddział Anestezjologiczny
e. Izba Przyjęć
f. Blok Operacyjny
g. Apteka Szpitalna

2) W ramach zakładu leczniczego Ambulatorium:

a) jednostka organizacyjna: Przychodnia Przyszpitalna z następującymi komórkami:
a. Poradnia Reumatologiczna
b. Poradnia Rehabilitacyjna
c. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
d. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

b) jednostka organizacyjna: Dział Diagnostyki Medycznej z następującymi komórkami:
a. Laboratorium
b. Pracownia RTG
c. Pracownia Densytometryczna
d. Pracownia USG
e. Pracownia Rezonansu Magnetycznego

c) jednostka organizacyjna: Dział Rehabilitacyjny z następującymi komórkami:
a. Gabinety Fizykoterapii
b. Gabinety Hydroterapii
c. Gabinety Parafinoterapii
d. Gabinety Krioterapii
e. Pracownia Kinezyterapii

3) Ponadto w strukturze organizacyjnej funkcjonują:
a) Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny,
b) Dział Finansowo – Księgowy,
c) Samodzielne stanowiska pracy,
d) Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych.

W Ośrodku Działa Komitet Terapeutyczny, Komitet ds. Zakażeń Szpitalnych, Zespół ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Zespół ds. Jakości.
Zespół ds. Jakości dnia 19 stycznia 2005 r. wdrożył w Ośrodku System Zarządzania Jakością i uzyskał Certyfikat Jakości ISO wg EN ISO 9001:2008 na świadczenia w zakresie diagnostyka i leczenie chorób reumatycznych i ortopedycznych. W styczniu 2014 r. rozszerzono certyfikat ISO na oddział Reumatologiczno-Ortopedyczny. Ponowna certyfikacja odbyła się 20 lutego 2017 roku.
W swoich działaniach w zakresie systemu dążymy do osiągnięcia następujących celów:
-/ optymalizacja kosztów usług medycznych, czyli leczenie skuteczne i ekonomiczne
-/ poprawa efektywności procesów zachodzących w Ośrodku
-/ skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na zabiegi bądź badania.
-/ podnoszenie jakości udzielanych usług medycznych w celu zwiększenia zadowolenia pacjenta.

Tak sformułowaną politykę Systemu Zarządzania Jakością realizujemy poprzez:
-/ ciągłe szkolenie personelu, uświadamianie i angażowanie w działania na rzecz jakości
-/ dostarczania rzetelnych wyników badań
-/ doskonalenie metod i standardów leczenia
-/ przestrzeganie praw i interesów pacjenta
-/ działalność zgodną z obowiązującymi przepisami.

Od kilku lat prowadzimy badania ankietowe pacjentów, oceniające działalność komórek organizacyjnych Ośrodka. Z niewielkimi wahaniami utrzymuje się bardzo wysoka ocena świadczeń.

Od 1993 roku w Ośrodku organizowane są zajęcia dla studentów w zakresie propedeutyki rehabilitacji, reumatologii, praktyki studenckie w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii oraz prowadzone badania naukowe.
Regionalną specjalnością Ośrodka jest krioterapia (leczenie niskimi temperaturami) wg programu specjalnie dostosowanego dla osób z aktywnymi postaciami chorób tkanki łącznej.
W październiku 2004 roku podpisano porozumienie z firmą ELECPOL z Poznania, na budowę kriokomory do terapii ogólnoustrojowej niskimi temperaturami. Budowę ukończono w styczniu 2006r. Jest to nowoczesny sposób leczenia chorób reumatycznych, wzmacniający pozycję Ośrodka na rynku świadczeniodawców.
W roku 2004 Ośrodek uzyskał kontrakt na leczenie biologiczne przeciwciałami monoklinalnymi i innymi cząsteczkami biologicznymi. Terapia ta należy do najnowocześniejszych i najskuteczniejszych w walce z układowymi chorobami tkanki łącznej. Od roku 2006 roku program ten został rozszerzony na kolejnych pacjentów oraz nowe formy leczenia chorych na RZS, ZZSK i ŁZS.
Na podstawie umowy zawartej 12 grudnia 2012r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego; Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie zrealizował projekt pt. „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i został zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego priorytet V - „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 189 000,00 zł, a dofinansowanie 891 562,50 zł.
W ramach projektu Ośrodek wyposażono w specjalistyczną aparaturę w postaci: cyfrowego aparatu RTG z infrastrukturą (detektor bezprzewodowy, konsola operatora, generator RTG wysokiej częstotliwości, lampa RTG, zawieszenie podłogowe lampy RTG, stół RTG, stojak do zdjęć płucnych, trzymonitorowa lekarska stacja diagnostyczno-opisowa, stacje przeglądowe, automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) płyt obrazowych, stacja technika, kasety z płytami obrazowymi), z systemem dystrybucji i archiwizacji obrazów: RIS(system informatyczny),PACS(system dystrybucji).
W zakresie projektu dostosowano również pomieszczenia pracowni badań obrazowych, w których nowy sprzęt został zainstalowany.
Zakup tak nowoczesnego sprzętu umożliwi poprawę jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapewnienie wyższej jakości diagnostycznej zdjęć i mniejszą szkodliwość dla pacjenta wynikającą z niższej dawki promieniowania.
W 2014 roku Ośrodek rozpoczął dostosowywanie jednostki do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011r. o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę Konsultant IT z Poznania, która zajęła się rozbudową systemu HIS Eskulap wraz z dostawą i instalacją infrastruktury teleinformatycznej. Prace te dobiegły końca wraz z końcem roku 2014. Od 01 stycznia 2015r. Jednostka prowadzi dokumentację medyczną w systemie informatycznym. Z tytułu tego zadania Ośrodek otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 947.349,00 zł.
W roku 2015 Ośrodek z własnych środków zakupił nowoczesny aparat do diagnostyki metodą rezonansu magnetycznego z magnesem stałym i uruchomił Pracownię Rezonansu Magnetycznego.

Ośrodek prowadzi przyjęcia planowane wg listy osób oczekujących na leczenie, którą co miesiąc przedstawia się w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz nagłe zależne od wskazań medycznych. Okres oczekiwania na leczenie, poza przypadkami pilnymi jest kilkumiesięczny.