Z dniem 1 września 2009 r. w WOR w Śremie został powołany Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala. Funkcję tę będzie pełniła Pani mgr Aldona Giza.

Biuro pełnomocnika mieści się na parterze w pokoju nr 15. Możliwy jest także kontakt telefoniczny: 061/22 46 300 w. 306.

Z pełnomocnikiem ds.  PPSz można kontaktować się codziennie w dni robocze od godz. 13.00 - 14.00.

 

Oświadczenie do podpisania przez pacjenta: 

W Wielkopolskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dziennik Ustaw z 29 grudnia 2010 Nr 252 poz. 1697) oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dziennik Ustaw z 21 maja 2009 Nr 76 poz. 641) pacjent, który jest przyjmowany do szpitala musi podpisać upoważnienia znajdujące się w Historii Choroby następującej treści:

1) Osoba upoważniona przez pacjenta do kontaktu oraz do udzielania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Nazwisko i imię……………………………………………………………………………….. Adres …………………………………………………. telefon………………………………

2) Upoważniam / nie upoważniam Pana (ią)……………………………………………….. do odbioru mojej dokumentacji medycznej.

 

……………………………………………………..

(podpis pacjenta lub osoby upoważnionej)